Welcome to DV Learning!

หลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อสร้างครอบครัวที่พักพิงอันปลอดภัย

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สาธารณะ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และแนวทางที่ยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ (Survivor-centred approach) สำหรับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ พร้อมแบบทดสอบประเมินผลการเรียนเพื่อรับ e-Certificate


ชวนคุณเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียน จากนั้นทำแบบทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรหลักสูตร DV Learning

กติกา: ทำแบบฝึกหัด (Quiz) ในบทเรียนให้ผ่านทุกข้อ จากนั้นทำแบบทดสอบให้ผ่าน 80% โดยเมื่อผ่านแล้ว ระบบจะแจ้งให้ท่านรับประกาศนียบัตรดิจิทัลพร้อมระบุชื่อของท่านได้ทันที

แบบฝึกหัดและแบบทดสอบสามารถทำกี่ครั้งก็ได้ สามารถบันทึกไว้แล้วกลับมาทำใหม่ได้
ผู้เรียนทั้งหมด 522 คน ภาครัฐ 168 คน ภาคเอกชน 22 คน ประชาชน/NGO 108 คน ไม่ระบุ 224 คน

เรียนจบหลักสูตร 78 คน