Welcome to DV Learning!

หลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อสร้างครอบครัวที่พักพิงอันปลอดภัย

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สาธารณะ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และแนวทางที่ยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ (Survivor-centred approach) สำหรับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ พร้อมแบบทดสอบประเมินผลการเรียนเพื่อรับ e-Certificate


เรียนรู้แล้วทำแบบทดสอบเพื่อรับประกาศนีบัตร

DV Learning ชวนคุณเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียน จากนั้นทำแบบทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรหลักสูตร DV Learning

กติกา: ทำแบบทดสอบให้ผ่าน 80% โดยเมื่อผ่านแล้ว ระบบจะแจ้งให้ท่านรับประกาศนียบัตรดิจิทัลพร้อมระบุชื่อของท่านได้ทันที

แบบทดสอบสามารถทำกี่ครั้งก็ได้ สามารถบันทึกไว้แล้วกลับมาทำใหม่ได้ผู้เรียนทั้งหมด 472 คน ภาครัฐ 150 คน ภาคเอกชน 19 คน ประชาชน/NGO 83 คน ไม่ระบุ 220 คน

เรียนจบหลักสูตร 64 คน