< กลับหน้าโมดูล

คอร์ส การดูแลตนเองสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

โมดูลที่ 1 - การดูแลตนเองสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

บทเรียนที่ 3 - สุขภาวะของคนทำงาน


ในการทำงานดูแลสมดุลชีวิตของผู้อื่น และการรักษาสภาพจิตใจและให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายนั้น คนแรกและคนที่สำคัญที่สุดที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดูแล คือตัวของผู้ปฏิบัติงานเอง

การดูแลรักษาสมดุลทางอารมณ์และสมดุลในชีวิตระยะยาว สามารถทำได้โดยการทำความเข้าใจคำว่า “สุขภาวะ” และการหมั่นดูแลสุขภาวะของตนอย่างรอบด้านอยู่เสมอ(2)

สุขภาวะ (wellbeing) การรักและดูแลตนเอง (self-care/self-love) คือการทำให้ตนเองรู้สึกดี เป็นอยู่ดี และมีสุขภาพดี แม้ว่าสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมรอบตัวจะไม่ดีก็ตาม สุขภาวะมีด้วยกันทั้งหมด 5 มิติหลัก คือ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางปัญญา สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะด้านความสัมพันธ์และทางเพศ

คำอธิบายดังภาพ


(2) เรียบเรียงจากเนื้อหาการอบรม “การดูแลสุขภาวะสำหรับผู้ปฏิบัติงานความเป็นธรรมทางเพศ”. อวยพร เขื่อนแก้ว วิทยากร. จัดโดย ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความเป็นธรรม เชียงใหม่. ปี 2564.

ภาพประกอบบทเรียน ภาพประกอบบทเรียน