< กลับหน้าโมดูล

คอร์ส การดูแลตนเองสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

โมดูลที่ 1 - การดูแลตนเองสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

บทเรียนที่ 6 - การสร้างขอบเขตในการทำงาน (Boundaries)


การทำงานในกรณีความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ผู้ทำงานจะได้รับฟังอารมณ์ความรู้สึกมากมายและต้องอยู่ในสภาวะตึงเครียดอยู่เสมอ ผู้ทำงานควรตระหนักอยู่เสมอว่า ตนเองไม่ได้กำลังเผชิญความรุนแรงเดียวกับผู้เสียหาย สิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นเป็นงาน ไม่ใช่ชีวิตทั้งชีวิต ผู้ปฏิบัติงานควรมีเวลาพักผ่อน มีเวลาให้กับงานอดิเรก ครอบครัว ทำสิ่งที่รัก และผู้ปฏิบัติงานย่อมไม่สามารถอยู่เคียงข้างผู้เสียหายได้ตลอดเวลา รวมทั้งมีข้อจำกัดด้านเวลาและทรัพยากรในการทำงาน ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อทุกความต้องการหรือกอบกู้โลกทั้งใบของผู้เสียหายได้

การสร้างขอบเขตในการทำงาน (Boundaries) จึงเริ่มตั้งแต่การตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลตัวเอง การมีความกรุณาต่อตนเอง อนุญาตให้ตนเองมีขอบเขตในการทำงานและมีเวลาส่วนตัว เข้าใจข้อจำกัดในการทำงาน และสร้างขอบเขตที่เหมาะสมในการทำงานของตน ว่าสิ่งใดทำได้และทำไม่ได้

ขอบเขตมีหลายลักษณะ โดยพื้นฐานแล้วอาจเริ่มต้นจากขอบเขต 3 ด้าน ดังนี้(6)

  1. ขอบเขตทางอารมณ์ เช่น ความสนิทสนมระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้เสียหายควรอยู่ไหนระดับใด ระดับที่สามารถพูดคุยหยอกล้อกันได้มากแค่ไหน ผู้ปฏิบัติงานควรมีขอบเขตทางอารมณ์เพื่อป้องกันภาวะพึ่งพิงหรือการกลายเป็นหลักในชีวิตของผู้เสียหาย
  2. ขอบเขตเวลา ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถให้เวลาทั้งชีวิตของตนกับผู้เสียหายได้ ดังนั้น จึงควรสื่อสารกับผู้เสียหายอย่างสันติวิธีว่าช่วงใดเป็นเวลาส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน และจะมีเวลาให้ผู้เสียหายได้ในช่วงใดบ้าง
  3. ขอบเขตทางกายภาพ เช่น การสัมผัส แตะเนื้อต้องตัว การกอด หรือการขอยืมสิ่งของอุปกรณ์ต่าง ๆ อาจรวมไปถึงการขอยืมเงิน โดยผู้ปฏิบัติงานควรสื่อสารกับผู้เสียหายถึงขอบเขตต่าง ๆ เหล่านี้แบบสันติวิธี

นอกเหนือจากนี้ยังมีขอบเขตรูปแบบอื่น ๆ เช่น ขอบเขตทางดิจิตอล หมายถึง การรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน และขอบเขตทางศรัทธา หมายถึง การเคารพความเชื่อและความศรัทธาของผู้อื่น ไม่พยายามโน้มน้าวให้ผู้อื่นหันมามีความเชื่อหรือศรัทธาแบบเดียวกับตน เป็นต้น(7)


(6) Rose M. Handon, 2009, MSA, LSW, The New Social Worker: The Social Work Careers Magazine,Client Relationships and Ethical Boundaries for Social Workers in Child Welfare, White Hat Communications, สืบค้นจาก: https://www.socialworker.com/feature-articles/ethics-articles/Client_Relationships_and_Ethical_Boundaries_for_Social_Workers_in_Child_Welfare/ และ Campbell L., Medically reviewed by Bethany J., PsyD, 2021, PsychCentral, Why Personal Boundaries are Important and How to Set Them, สืบค้นจาก https://psychcentral.com/lib/what-are-personal-boundaries-how-do-i-get-some#takeaway

(7) Phyllis Babrove, LSW, The New Social Worker: The Social Work Careers Magazine, Social Workers Need Personal and Professional Boundaries , White Hat Communications, สืบค้นจาก: https://www.socialworker.com/feature-articles/practice/social-workers-need-personal-and-professional-boundaries/