< กลับหน้าคอร์ส

คอร์ส หลักการสำคัญในการทำงานกรณีความรุนแรงในครอบครัว

โมดูลที่ 1 - หลักการสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากความรุนแรงในครอบครัว


หลักการและแนวทางที่จะได้เรียนรู้ต่อไปนี้เป็นมาตรฐานสากล และเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่จะช่วยให้การทำงานช่วยเหลือผู้เสียหายจากความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ การทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายอาจทำได้ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน ไปจนถึงระดับนโยบาย(1)

ในบทเรียนนี้จะเน้นการทำงานกับปัจเจกบุคคลหรือตัวผู้เสียหายเป็นหลัก โดยมีหลักการทำงานที่สำคัญ ดังนี้

  1. หลักสิทธิมนุษยชน (Human Rights)
  2. หลักการยึดถือผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง (Survivor-centered Approach)
  3. หลักการไม่ทำให้เกิดอันตราย (Do No Harm)
  4. หลักการเสริมพลังภายใน (Empowerment)
  5. หลักการให้บริการที่มีการดูแลบาดแผลทางใจ (Trauma-informed Care)
  6. หลักการได้รับความยินยอมจากผู้เสียหาย (Consent)
  7. หลักการรักษาความลับ (Confidentiality)

(1) GBVIMS (2010). Gender-Based Violence Information Management System’s User Guide.- GBVIMS (2017). Interagency gender-based violence case management guidelines: providing care and case management services to gender-based violence survivors in humanitarian settings. 1st edition.


บทเรียนในโมดูลนี้