< กลับหน้าโมดูล

คอร์ส หลักการสำคัญในการทำงานกรณีความรุนแรงในครอบครัว

โมดูลที่ 1 - หลักการสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากความรุนแรงในครอบครัว

บทเรียนที่ 5 - อภิสิทธิ์คืออะไร


อภิสิทธิ์ หมายถึง การมีสิทธิที่จะเข้าถึงโอกาส อำนาจ ทรัพยากร สวัสดิการ และบริการต่างๆ ได้ง่ายกว่าคนอื่นๆ ในสังคม คนที่มีอภิสิทธิ์มักเป็นคนที่มีอัตลักษณ์กระแสหลัก จึงถือได้ว่าอัตลักษณ์กระแสหลักเป็นปัจจัยเอื้อให้คนบางกลุ่มมีอำนาจและได้รับประโยชน์มากกว่าคนกลุ่มอื่นในสังคม(8)

ในสังคมที่อยู่ภายใต้วัฒนธรรมครอบงำหรือวัฒนธรรมอำนาจนิยม การมีอำนาจนำมาซึ่งการได้รับอภิสิทธิ์จากระบบต่างๆ ในสังคม เช่น อภิสิทธิ์จากความเป็นชาย เพราะคนและสถาบันต่างๆ ในสังคมส่วนใหญ่ให้คุณค่าแก่ความเป็นชายมากกว่าความเป็นหญิงและความเป็นเพศอื่นที่ไม่ใช่หญิงหรือชาย คนที่เกิดมาเป็นเพศชายจึงมีอภิสิทธิ์บางด้านมากกว่าเพศหญิงและบุคคลอินเทอร์เซ็กส์ เช่น สิทธิในการมีความปลอดภัยในการเดินทางโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการถูกคุกคามทางเพศ สิทธิในการเป็นนักบวชและมีบทบาทเป็นผู้นำทางศาสนาของศาสนาต่างๆ และการเป็นบุคคลเพศชายมักเอื้อให้เข้าถึงทรัพยากรและโอกาสในการเติบโตด้านหน้าที่ทำงานมากกว่าคนอัตลักษณ์ทางเพศอื่น ขณะที่บุคคลในชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศมักถูกสังคมกดดันให้ต้องแสดงออกตรงตามเพศที่สังคมกำหนด และถูกปฏิเสธไม่รับเข้าทำงานบางตำแหน่ง เป็นต้น

อภิสิทธิ์ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือผลของการทำงานหนักของบุคคล แต่เกิดขึ้นเพราะกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์กระแสหลักเข้าไปมีอำนาจกำหนดกติกาของให้สังคมเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์กระแสหลักเดียวกัน


(8) อวยพร เขื่อนแก้ว (2558). เส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลง เพศและความเป็นธรรมบนฐานจิตวิญญาณและการเรียนรู้ด้วยหัวใจ. พิมพ์ครั้งที่ 2 (2558). สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส).