< กลับหน้าโมดูล

คอร์ส หลักการสำคัญในการทำงานกรณีความรุนแรงในครอบครัว

โมดูลที่ 1 - หลักการสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากความรุนแรงในครอบครัว

บทเรียนที่ 6 - การใช้อำนาจ


บุคคลสามารถเลือกวิธีการใช้อำนาจที่ตนเองมีอยู่ได้ 2 รูปแบบ คือ การใช้อำนาจเหนือ (Power Over) และการใช้อำนาจร่วม (Power Sharing)

  1. การใช้อำนาจเหนือ หมายถึง การบุคคล กลุ่มคน หรือสถาบันที่มีอำนาจมากกว่า ใช้แหล่งอำนาจที่ตนมีอยู่เพื่อเอาเปรียบ แสวงหาประโยชน์ กดขี่ ควบคุม บังคับ ตัดสินใจแทน หรือกำหนดคุณค่าและความหมายประสบการณ์ของบุคคลหรือกลุ่มคนอื่นที่มีแหล่งอำนาจน้อยกว่า
  2. การใช้อำนาจร่วม หมายถึง การที่บุคคล กลุ่มคน หรือสถาบันต่าง ๆ ใช้แหล่งอำนาจที่ตนมีเพื่อรับฟัง ปรึกษาหารือ ช่วยเหลือเกื้อกูล สนับสนุน รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มคนที่มีอำนาจน้อยกว่าได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ หรือสนับสนุนให้เขาตัดสินใจด้วยตัวเอง

การทำงานบนหลักการฟื้นฟูอำนาจภายใน (Empowerment) จะเน้นใช้เทคนิควิธีการเเบบการใช้อำนาจร่วม วิธีใช้อำนาจร่วมที่ทำได้ง่ายที่สุดคือการรับฟัง รวมถึงการแบ่งปันความรู้และทรัพยากร เช่น การให้ข้อมูลวิธีการไปโรงพยาบาลแก่แรงงานข้ามชาติ และการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านกฏหมายและสิทธิ ก็ถือเป็นการแบ่งปันอำนาจที่ผู้ปฏิบัติงานมีให้กับผู้เสียหายด้วยเช่นกัน