< กลับหน้าคอร์ส

คอร์ส การจัดการรายกรณีและการทำงานแบบสหวิชาชีพ

โมดูลที่ 4 - หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


ผู้จัดการรายกรณีควรมีข้อมูลการติดต่อและลักษณะบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่อการดูแลผู้เสียหายได้ เพื่อเป็นทรัพยากรสำหรับการวางแผนการปฏิบัติงานและให้ข้อมูลแก่ผู้เสียหาย ข้อมูลเหล่านี้สามารถเพิ่มเติมได้เรื่อย ๆ เมื่อผู้จัดการรายกรณีมีประสบการณ์ทำงานที่มากขึ้นและมีเครือข่ายที่กว้างขวางขึ้น

หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคประชาสังคม หรือหน่วยงานภาคเอกชน เช่น สำนักงานกฏหมาย คลินิกจิตวิทยา รวมถึงองค์กรในชุมชนท้องถิ่น เช่น โรงเรียน สถาบันศาสนา สหกรณ์ชุมชน เป็นต้น

สื่อสาธารณะเป็นหนึ่งในเครื่องมือการทำงานผลักดันการแก้ไขปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย และผู้เสียหายบางคนอาจต้องการใช้สื่อสาธารณะเพื่อผลักดันเรื่องราวของตน อย่างไรก็ตาม สื่อสาธารณะควรเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะใช้ และต้องพิจารณาใช้อย่างระมัดระวัง เนื่องจากสื่อสาธารณะอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้เสียหายและผู้ปฏิบัติงาน รวมไปถึงเกิดร่องรอยหลักฐานทางโซเชียลมีเดียที่ยากจะลบออกได้ หากในอนาคตผู้เสียหายต้องการเข้าถึงสิทธิที่จะถูกลืม หรือสิทธิที่จะป้องกันไม่ให้เรื่องราวของตนสามารถสืบค้นหาทางอินเทอร์เน็ตได้อีกต่อไป

หากผู้เสียหายต้องการใช้สื่อสาธารณะ ผู้ปฏิบัติงานควรแจ้งข้อท้าทายและข้อควรระวังของการเลือกใช้สื่อสาธารณะในการทำงานให้ผู้เสียหายเข้าใจอย่างรอบด้านและชัดเจน และผู้ปฏิบัติงานอาจมีทำเนียบสื่อที่มีจรรณยาบรรณและมีความละเอียดอ่อนในการนำเสนอข่าว และร่วมวางแผนการออกสื่อกับผู้เสียหาย เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและการกระทำซ้ำ หรือการทำให้เกิดอันตราย


บทเรียนในโมดูลนี้

สารบัญ

การจัดการรายกรณีและการทำงานแบบสหวิชาชีพ ความหมายและองค์ประกอบของการจัดการรายกรณี การจัดการรายกรณีคืออะไร องค์ประกอบของการจัดการรายกรณี เป้าหมายและหลักการทำงานของผู้จัดการรายกรณี การทำหน้าที่ของผู้จัดการรายกรณี ขั้นตอนการทำงานของผู้จัดการรายกรณี ขั้นตอนการจัดการรายกรณีปัญหาความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ การดำเนินการตามแผน ข้อแนะนำในการจัดการรายกรณีขณะผู้เสียหายอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรม การยุติการให้บริการ สหวิชาชีพและการทำงานแบบสหวิชาชีพ ความหมายและความสำคัญของสหวิชาชีพ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง