< กลับหน้าโมดูล

คอร์ส เข้าใจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว

โมดูลที่ 1 - ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร

บทเรียนที่ 1 - ความรุนแรงในครอบครัวคือความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ


ความรุนแรงในครอบครัวจัดอยู่ในกลุ่มของความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ หรือเป็นความรุนแรงที่มีรากฐานจากระบบที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางอำนาจระหว่างอัตลักษณ์ทางเพศ(1)

ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ หมายถึง การกระทำที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ทางเพศ หรือจิตใจ ให้เกิดความทุกข์ทรมาน ซึ่งอาจมาจากการขู่เข็ญ บีบบังคับ ริดรอนสิทธิเสรีภาพ การกระทำเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในที่สาธารณะหรือในที่ส่วนตัว ส่วนมากผิดกฎหมายและนับเป็นอาชญากรรม (แต่ไม่ใช่ทั้งหมด) และมีรากของความรุนแรงมาจากความเป็นเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ความไม่เท่าเทียมกันทางอำนาจ การเลือกปฏิบัติทางเพศ (Gender Discrimination) และมักถูกทำให้เป็นเรื่องปกติในสังคม(2)

ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศอาจไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียว แต่จัดอยู่ในหลายหมวดหมู่ซ้อนทับกัน ตัวอย่างเช่น การขลิบอวัยวะเพศหญิง(3) ตามความเชื่อทางศาสนาที่ยังคงพบอยู่ในบางพื้นที่ของประเทศไทย เป็นความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศที่ประกอบด้วยความรุนแรงทางกายซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บ เป็นความรุนแรงในครอบครัว และเป็นประเพณีปฏิบัติที่เป็นอันตรายด้วย


1 IASC (2015). [Inter-Agency Standing Committee]. IASC Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action. August 2015.

2 IASC (2015).

3 Fact Sheet No.23, Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children (OHCHR, 1995) http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet23en.pdf

ภาพประกอบบทเรียนสารบัญ

เข้าใจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร ความรุนแรงในครอบครัวคือความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร ความรุนแรงในครอบครัวลักษณะต่างๆ ความรุนแรงในครอบครัวรูปแบบอื่นๆ ใครสามารถตกเป็นผู้เสียหายได้บ้าง ความรุนแรงในครอบครัว ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว การออกจากความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่าย พลวัตของความรุนแรงระหว่างคู่รัก (Dynamics of Intimate Partner Violence) การบังคับควบคุม เทคนิคที่ผู้กระทำใช้ควบคุมผู้เสียหาย วัฏจักรความรุนแรงในครอบครัว รากปัญหาของความรุนแรงในครอบครัว รากปัญหาของความรุนแรงในครอบครัว ทำความเข้าใจรากของปัญหาอย่างลึกซึ้ง อำนาจนิยมปิตาธิปไตย ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาของทุกคนในสังคม