< กลับหน้าโมดูล

คอร์ส เข้าใจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว

โมดูลที่ 3 - รากปัญหาของความรุนแรงในครอบครัว

บทเรียนที่ 1 - รากปัญหาของความรุนแรงในครอบครัว


หลังจากทำความเข้าใจนิยาม ความหมาย และลักษณะของความรุนแรงในครอบครัวอย่างลึกซึ้งแล้ว คำถามต่อไปคือ ความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นจากอะไร ทำไมถึงเรียกความรุนแรงในครอบครัวว่าเป็นความรุนแรงเชิงอำนาจ การหาคำตอบให้กับคำถามนี้ สามารถทำได้โดยการทำความเข้าใจรากของปัญหาผ่านเครื่องมือ ต้นไม้แห่งความรุนแรง

ต้นไม้แห่งความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ หรือ Gender-based Violence Tree (GBV Tree) คือเครื่องมือในการทำความเข้าใจการคงอยู่ของความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศในสังคม(12) โดยเทียบเคียงกับส่วนต่างๆ ของต้นไม้ ดังนี้

  • รากของต้นไม้ หมายถึง รากหรือบ่อเกิดของปัญหาความรุนแรงจากเหตุแห่งเพศ รากแก้วที่หยั่งลึกคือแนวคิดวัฒนธรรมอำนาจนิยมปิตาธิปไตย หรือแนวคิดแบบชายเป็นใหญ่
  • ลำต้น หมายถึง ลักษณะของความรุนแรง
  • กิ่งก้าน หมายถึง รูปแบบย่อยต่างๆ ของความรุนแรง
  • ใบไม้ แสดงถึงผลกระทบจากความรุนแรงต่อบุคคลและต่อสังคม
  • บรรยากาศและสภาพแวดล้อม แสดงถึงสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมทางสังคมที่กระตุ้นให้ความรุนแรงแสดงตัวออกมามากขึ้น เช่น วิกฤติในสังคม การแพร่หลายของสุราและสารเสพติด เป็นต้น

การเข้าใจและสามารถแยกแยะว่าอะไรคือรากของปัญหา อะไรคือปัจจัยกระตุ้นให้เกิดปัญหา จะช่วยให้การทำงานเพื่อขจัดความรุนแรงด้วยเหตุเเห่งเพศสามารถทำได้ในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การขจัดความรุนแรงที่แท้จริงและไม่ผลิตซ้ำมายาคติและการกล่าวโทษผู้เสียหาย อีกนัยหนึ่งคือการไม่ไปเสริมให้รากของปัญหาแข็งแรงมากขึ้นนั่นเอง


(12) UNFPA (2011). Managing Gender-based Violence Programmes in Emergencies. Online-course.

ภาพประกอบบทเรียน ภาพประกอบบทเรียนสารบัญ

เข้าใจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร ความรุนแรงในครอบครัวคือความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร ความรุนแรงในครอบครัวลักษณะต่างๆ ความรุนแรงในครอบครัวรูปแบบอื่นๆ ใครสามารถตกเป็นผู้เสียหายได้บ้าง ความรุนแรงในครอบครัว ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว การออกจากความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่าย พลวัตของความรุนแรงระหว่างคู่รัก (Dynamics of Intimate Partner Violence) การบังคับควบคุม เทคนิคที่ผู้กระทำใช้ควบคุมผู้เสียหาย วัฏจักรความรุนแรงในครอบครัว รากปัญหาของความรุนแรงในครอบครัว รากปัญหาของความรุนแรงในครอบครัว ทำความเข้าใจรากของปัญหาอย่างลึกซึ้ง อำนาจนิยมปิตาธิปไตย ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาของทุกคนในสังคม