< กลับหน้าโมดูล

คอร์ส เข้าใจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว

โมดูลที่ 3 - รากปัญหาของความรุนแรงในครอบครัว

บทเรียนที่ 2 - ทำความเข้าใจรากของปัญหาอย่างลึกซึ้ง


หลังจากได้เรียนรู้องค์ประกอบของต้นไม้เเห่งความรุนแรงแล้ว จะเห็นว่าปัญหาความรุนแรงมีรากฐานมาจากสังคม บุคคลทุกคนเกิดและเติบโตมาภายในสังคม มิติของชุมชนและรัฐมีผลต่อแนวคิดและการใช้ชีวิตของปัจเจกและครอบครัว บุคคลกระทำความรุนแรงลงไปไม่ใช่เพราะความพลั้งเผลอ แต่เพราะเขาได้เรียนรู้และถูกขัดเกลามาว่าความรุนแรงนี้ได้รับอนุญาตโดยสังคมให้ทำได้ ความรุนแรงนี้สังคมยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติ

การขัดเกลาเรียนรู้นี้เริ่มตั้งแต่บ้าน โรงเรียน ไปจนถึงสื่อและการแสดงออกของสถาบันต่างๆ ในสังคม(13) นอกจากนี้ ความรุนแรงระดับครอบครัวยังส่งผลกระทบต่อไปยังชุมชนและสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้น ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงเพราะบุคคลผู้กระทำเป็นคนไม่ดีหรือปัญหาระดับปัจเจก แต่เป็นเพราะสังคมอนุญาตให้เกิดความรุนแรงขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น สังคมอาจไม่ได้ตอบสนองต่อความรุนแรงโดยช่วยเหลือคุ้มครองผู้ถูกกระทำ และอาจสนับสนุนผู้กระทำความรุนแรงทางอ้อมผ่านวัฒนธรรม กฎหมาย และนโยบาย ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่ปัญหาของปัจเจก แต่เป็นปัญหาสังคมที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขและไม่ปล่อยผ่าน

รากต้นไม้ของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย มีรากของปัญหาที่ควรทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งสองประการ คือ ความเป็นอำนาจนิยมในสังคม และวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่หรือปิตาธิปไตย


(13)Domestic Abuse Intervention Project (2017). Power and Control Wheel. สืบค้นจาก https://www.theduluthmodel.org/wheels/

ภาพประกอบบทเรียนสารบัญ

เข้าใจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร ความรุนแรงในครอบครัวคือความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร ความรุนแรงในครอบครัวลักษณะต่างๆ ความรุนแรงในครอบครัวรูปแบบอื่นๆ ใครสามารถตกเป็นผู้เสียหายได้บ้าง ความรุนแรงในครอบครัว ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว การออกจากความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่าย พลวัตของความรุนแรงระหว่างคู่รัก (Dynamics of Intimate Partner Violence) การบังคับควบคุม เทคนิคที่ผู้กระทำใช้ควบคุมผู้เสียหาย วัฏจักรความรุนแรงในครอบครัว รากปัญหาของความรุนแรงในครอบครัว รากปัญหาของความรุนแรงในครอบครัว ทำความเข้าใจรากของปัญหาอย่างลึกซึ้ง อำนาจนิยมปิตาธิปไตย ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาของทุกคนในสังคม