< กลับหน้าโมดูล

คอร์ส เข้าใจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว

โมดูลที่ 1 - ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร

บทเรียนที่ 4 - ความรุนแรงในครอบครัวรูปแบบอื่นๆ


นอกจากความรุนแรงทางกาย เพศ จิตใจ และการละเลยทอดทิ้งแล้ว ยังมีความรุนแรงรูปแบบอื่นๆ ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ดังนี้

การสะกดรอยตาม (Stalking)

หมายถึง การเดินตามบนท้องถนนหรือดักรอตามสถานที่ต่างๆ ไปจนถึงพฤติกรรมที่ทำให้รู้สึกถูกคุกคามทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เช่น การแสดงความเอาใจใส่แบบเกินเลยโดยอีกฝ่ายไม่ได้ต้องการหรือร้องขอ การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ และการสะกดรอยตามซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี ทั้งการติดตามตัวผู้เสียหายหรือครอบครัวของผู้เสียหาย การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อสืบหาตารางชีวิตประจำวันและอุปนิสัย การสะกดรอยตามหมายรวมถึงการไปดักรอหรือปรากฏตัวตามสถานที่ต่างๆ ที่ผู้เสียหายไป เช่น สถานที่ทำงาน บ้าน และอาจกระทำการใดๆ เพื่อให้ผู้เสียหายรู้สึกอับอาย ไปจนถึงข่มขู่คุกคาม *การสะกดรอยตามถือเป็นความรุนแรงในครอบครัวที่มีความเสี่ยงสูง

การสะกดรอยตามทางอินเทอร์เน็ต (Stalking-Cyberstalking)

หมายถึง อีกรูปแบบหนึ่งของการสะกดรอย โดยการติดตามสืบพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของผู้เสียหาย การใช้กล้องแอบถ่าย การค้นหาตำแหน่ง GPS การฝังโปรแกรมไวรัสในคอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายเพื่อสืบข้อมูล การส่งอีเมล์ หรือการติดตามแสดงความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดียในลักษณะข่มขู่คุกคาม รวมถึงการที่ผู้กระทำแอบติดตั้งแอพพลิเคชันลงในโทรศัพท์ของผู้เสียหายเพื่อสืบตำแหน่งที่อยู่ ส่งข้อความข่มขู่หรือข้อความขยะหลายสิบหลายร้อยข้อความ นำเอาข้อมูลส่วนตัวของผู้เสียหายไปเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ หรือใช้ช่องทางออนไลน์หาข้อมูลเพื่อสะกดรอยตามในชีวิตจริง

นอกจากนี้ความรุนแรงทางการเงิน (Economic Violence)(6) ยังถือเป็นความรุนแรงในครอบครัวรูปแบบหนึ่งเช่นกัน ความรุนแรงทางการเงิน หรือ ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ หมายถึง การก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อบุคคล สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน การจำกัดการเข้าถึงทรัพยากรทางการเงิน การศึกษา หรือตลาดแรงงาน หรือปฏิเสธความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ เช่น ไม่จ่ายค่าเลี้ยงดู เป็นต้น


(6) EIGE (2017). [European Institute for Gender Equality]. Glossary of definitions of rape, femicide and intimate partner violence. Luxembourg. Publication Office of the European Union.
สารบัญ

เข้าใจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร ความรุนแรงในครอบครัวคือความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร ความรุนแรงในครอบครัวลักษณะต่างๆ ความรุนแรงในครอบครัวรูปแบบอื่นๆ ใครสามารถตกเป็นผู้เสียหายได้บ้าง ความรุนแรงในครอบครัว ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว การออกจากความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่าย พลวัตของความรุนแรงระหว่างคู่รัก (Dynamics of Intimate Partner Violence) การบังคับควบคุม เทคนิคที่ผู้กระทำใช้ควบคุมผู้เสียหาย วัฏจักรความรุนแรงในครอบครัว รากปัญหาของความรุนแรงในครอบครัว รากปัญหาของความรุนแรงในครอบครัว ทำความเข้าใจรากของปัญหาอย่างลึกซึ้ง อำนาจนิยมปิตาธิปไตย ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาของทุกคนในสังคม