< กลับหน้าโมดูล

คอร์ส เข้าใจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว

โมดูลที่ 2 - การออกจากความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่าย

บทเรียนที่ 2 - การบังคับควบคุม เทคนิคที่ผู้กระทำใช้ควบคุมผู้เสียหาย


ความรุนแรงในคู่รักหรือความรุนแรงในครอบครัวไม่จำกัดอยู่แค่การทำร้ายร่างกาย แต่รวมการใช้อำนาจควบคุม การข่มขู่ การดูหมิ่น การใช้เล่เหลี่ยมทำให้หลงกล (Manipulation) การบังคับควบคุมเป็นรูปแบบความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ สร้างความเกรงกลัวและบาดแผลที่มองไม่เห็นต่อผู้เสียหาย

ผู้เสียหายที่ถูกใช้อำนาจบังคับควบคุมอาจติดกับดักทางความคิด เกิดความสับสน ความกลัว และถูกทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นในตนเอง จนไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง และยอมรับให้ชีวิตถูกกำหนดโดยผู้กระทำ(10)

การบังคับควบคุมอาจเกิดขึ้นในรูปแบบของการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจ ล่อลวง หรือกล่าวโทษผู้ถูกกระทำ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้อีกฝ่ายกระทำหรือไม่กระทำบางอย่าง เทคนิควิธีการบังคับควบคุมเช่นนี้ แบ่งออกได้เป็น 8 กลุ่ม ดังภาพ(11)


(10) SHero (2563). การบังคับควบคุม (Coercive Control) คือความรุนแรงในครอบครัว. 17 เมษายน.

(11) Domestic Abuse Intervention Project (2017). Power and Control Wheel. สืบค้นจาก https://www.theduluthmodel.org/wheels/

ภาพประกอบบทเรียนสารบัญ

เข้าใจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร ความรุนแรงในครอบครัวคือความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร ความรุนแรงในครอบครัวลักษณะต่างๆ ความรุนแรงในครอบครัวรูปแบบอื่นๆ ใครสามารถตกเป็นผู้เสียหายได้บ้าง ความรุนแรงในครอบครัว ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว การออกจากความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่าย พลวัตของความรุนแรงระหว่างคู่รัก (Dynamics of Intimate Partner Violence) การบังคับควบคุม เทคนิคที่ผู้กระทำใช้ควบคุมผู้เสียหาย วัฏจักรความรุนแรงในครอบครัว รากปัญหาของความรุนแรงในครอบครัว รากปัญหาของความรุนแรงในครอบครัว ทำความเข้าใจรากของปัญหาอย่างลึกซึ้ง อำนาจนิยมปิตาธิปไตย ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาของทุกคนในสังคม