< กลับหน้าโมดูล

คอร์ส เข้าใจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว

โมดูลที่ 1 - ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร

บทเรียนที่ 2 - ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร


ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) เป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ หมายถึงความรุนแรงที่กระทำต่อสมาชิกในครอบครัวโดยสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะหมายถึงสามี ภรรยา พ่อ แม่ ลูกแล้ว ยังหมายรวมถึงสมาชิกอื่นที่อาศัยอยู่ภายใต้ชายคาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน ญาติพี่น้อง

คำว่าความรุนแรงในครอบครัว มักมาคู่กับคำว่า ความรุนแรงระหว่างคู่รัก (Intimate Partner Violence) ซึ่งมีความหมายที่คล้ายคลึงกันแต่จำกัดแคบกว่า โดยหมายถึงความรุนแรงลักษณะใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตคู่หรือระหว่างคู่รัก (คู่แต่งงาน, คนรัก) คำว่าคู่รักนี้ไม่ได้หมายถึงคู่ที่จดทะเบียนสมรสแล้วเท่านั้น แต่ยังมีความหมายรวมถึงคู่เดท คู่รักที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาแม้ไม่ได้แต่งงานกัน คู่รักทุกช่วงอายุ ทุกเพศ สามารถเป็นผู้กระทำและผู้ถูกกระทำได้ รวมถึงคู่รัก LGBTQIAN+ คู่รักที่ยังเป็นวัยรุ่น คู่รักผู้สูงอายุ ด้วยเช่นกัน

ในบทเรียนนี้ จะใช้คำว่า ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) และความรุนแรงในคู่รักเป็นหลัก

ความหมายของคำว่า ความรุนแรงในครอบครัว ตามนิยามสากลอาจต่างไปจากนิยามตามกฎหมาย ผู้เรียนสามารถศึกษานิยามของความรุนแรงในครอบครัวตามกฎหมายไทยเพิ่มเติมได้ใน บทเรียนที่ 5 : การดําเนินงานทางกฏหมายและกระบวนการยุติธรรมกรณีความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงในคู่รัก
สารบัญ

เข้าใจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร ความรุนแรงในครอบครัวคือความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร ความรุนแรงในครอบครัวลักษณะต่างๆ ความรุนแรงในครอบครัวรูปแบบอื่นๆ ใครสามารถตกเป็นผู้เสียหายได้บ้าง ความรุนแรงในครอบครัว ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว การออกจากความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่าย พลวัตของความรุนแรงระหว่างคู่รัก (Dynamics of Intimate Partner Violence) การบังคับควบคุม เทคนิคที่ผู้กระทำใช้ควบคุมผู้เสียหาย วัฏจักรความรุนแรงในครอบครัว รากปัญหาของความรุนแรงในครอบครัว รากปัญหาของความรุนแรงในครอบครัว ทำความเข้าใจรากของปัญหาอย่างลึกซึ้ง อำนาจนิยมปิตาธิปไตย ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาของทุกคนในสังคม