< กลับหน้าคอร์ส

คอร์ส เข้าใจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว

โมดูลที่ 2 - การออกจากความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่าย


ข้อมูลจากองค์กรด้านการยุติความรุนแรงในครอบครัวระบุว่า โดยเฉลี่ยแล้วผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวมักจะต้องพยายามขอความช่วยเหลือถึง 7 ครั้ง กว่าจะสามารถออกพ้นจากปัญหาความรุนแรงได้(9) สภาพจิตใจของผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานนั้นมีความเปราะบางและอ่อนไหวเป็นอย่างมาก กระบวนการเสริมพลังใจและวางแผนชีวิตของผู้ถูกกระทำจึงอาจต้องใช้เวลา เพื่อให้ผู้ถูกกระทำพร้อมในการก้าวออกจากความรุนแรง และอยู่ในสภาวะที่รู้สึกปลอดภัยเพียงพอที่จะประเมินความต้องการและลำดับความจำเป็นเร่งด่วนในชีวิตของตนเอง

ในการทำความเข้าใจว่าทำไมผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องจึงก้าวพ้นออกจากปัญหาได้ยาก เราจำเป็นต้องเข้าใจเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ถูกกระทำอาจกลับเข้าไปสู่ปัญหาความรุนแรง เงื่อนไขที่ว่านี้มีชื่อเรียกว่า วัฏจักรความรุนแรงในครอบครัว การทำความเข้าใจวัฏจักรนี้ จำเป็นต้องเข้าใจถึงพลวัตของความรุนแรงระหว่างคู่รัก และการบังคับควบคุม รวมไปถึงเทคนิคที่ผู้กระทำใช้เพื่อควบคุมผู้เสียหาย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


(9) RESPOND Inc. (n.d.). DV Facts & Stats.


บทเรียนในโมดูลนี้

สารบัญ

เข้าใจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร ความรุนแรงในครอบครัวคือความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร ความรุนแรงในครอบครัวลักษณะต่างๆ ความรุนแรงในครอบครัวรูปแบบอื่นๆ ใครสามารถตกเป็นผู้เสียหายได้บ้าง ความรุนแรงในครอบครัว ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว การออกจากความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่าย พลวัตของความรุนแรงระหว่างคู่รัก (Dynamics of Intimate Partner Violence) การบังคับควบคุม เทคนิคที่ผู้กระทำใช้ควบคุมผู้เสียหาย วัฏจักรความรุนแรงในครอบครัว รากปัญหาของความรุนแรงในครอบครัว รากปัญหาของความรุนแรงในครอบครัว ทำความเข้าใจรากของปัญหาอย่างลึกซึ้ง อำนาจนิยมปิตาธิปไตย ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาของทุกคนในสังคม