< กลับหน้าโมดูล

คอร์ส แนวทางเบื้องต้นในการทำงานกับผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว

โมดูลที่ 1 - สภาวะทางจิตใจ ปฏิกิริยาทั่วไปที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

บทเรียนที่ 1 - สภาวะทางจิตใจ ปฏิกิริยาทั่วไปที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น


ผู้เสียหายกรณีความรุนแรงในครอบครัว นอกจากได้รับบาดแผลทางร่างกาย ยังมีบาดแผลทางจิตใจที่มองไม่เห็น บางรายถูกกระทำเป็นระยะเวลานาน บางรายอาจอยู่ในความรุนแรงเพียงไม่กี่เดือน แต่ก็ได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงเนื่องจากการใช้ชีวิตอยู่กับความรุนแรงตลอดเวลาทำให้สภาพจิตใจเกิดความเสียหาย ต้องอยู่ในสภาวะคิดทบทวนอยู่เสมอว่าหากมีความตึงเครียดหรือความรุนแรงเกิดขึ้น จะรับมืออย่างไรเพื่อให้ตัวเองปลอดภัย

สภาพจิตใจมีผลกับร่างกาย ผู้เสียหายอาจมีพฤติกรรมบางอย่างโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นผลของการที่ต้องคอยเอาตัวรอดจากสถานการณ์อันตรายที่เกิดขึ้นในครอบครัว เช่น การก้มตัวหลบโดยทันทีเมื่อมีคนยกมือขึ้น การจำเหตุการณ์ความรุนแรงไม่ได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้เสียหายอาจรู้สึกกลัวและคิดว่าไม่มีใครที่เชื่อใจได้ รู้สึกเศร้า ไม่มั่นใจในตนเอง ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น หรือผู้เสียหายอาจรู้สึกชินชาและไม่มีการแสดงออกทางอารมณ์มากนัก ในบางกรณีอาจเกิดความผิดปกติทางอารมณ์และปัญหาด้านสุขภาพจิตต่างๆ

สภาวะที่พบได้บ่อยในผู้ถูกกระทำความรุนแรง ตัวอย่างเช่น

  1. จำรายละเอียดบางอย่างของเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ได้ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้เสียหายโกหก หรือตั้งใจไม่บอกข้อเท็จจริงบางอย่าง และผู้เสียหายอาจค่อย ๆ เรียกความทรงจำกลับมาได้มากขึ้น หลังจากได้ใช้เวลาประมวลผลเหตุการณ์นั้น
  2. แม้จะจำเหตุการณ์ได้ แต่ความทรงจำของผู้เสียหายมักไม่สมบูรณ์และมีช่องว่าง โดยเฉพาะหลังเกิดเหตุการณ์ใหม่ ๆ การปะติดปะต่อเหตุการณ์เป็นลำดับอาจไม่ชัดเจนในครั้งแรกที่เล่าเรื่อง
  3. จำเหตุการณ์ที่รุนแรงมากบางเหตุการณ์แทบไม่ได้เลย หรือเล่าว่า “ภาพตัดไป”
  4. คิดไปว่าการที่ตนเองไม่ได้พูดปฏิเสธหรือต่อสู้ขัดขืนอย่างชัดเจนเมื่อเกิดเหตุความรุนแรง เท่ากับว่าตนเองยินยอม ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว สภาวะทางจิตใจของผู้เสียหายในขณะนั้นไม่อยู่ในสภาวะที่กล้าจะสื่อสารความต้องการของตนหรือสู้กลับ
  5. มีภาวะมึนชาเวลาเล่าเหตุการณ์ความรุนแรง โดยเล่ารายละเอียดต่างๆ เหมือนคนที่ไร้อารมณ์ความรู้สึก
  6. มีอารมณ์ความรู้สึกท่วมท้น ตัวสั่น ร้องไห้ ไม่สามารถเล่าเรื่องได้จนจบ

สภาวะบางอย่างของผู้เสียหายอาจเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานคาดเดาได้ หรือมีภาพจำเกี่ยวกับพฤติกรรมเหล่านั้นอยู่แล้ว เช่น การร้องไห้ หรือมีภาวะเศร้าหมอง เป็นต้น แต่ในความเป็นจริงพฤติกรรมอย่างอื่น เช่น การไม่กล้าปฏิเสธ การพยายามทำดีกับผู้กระทำเพื่อเอาตัวรอดจากความรุนแรง การเล่าเรื่องแบบไม่ปะติดปะต่อ การแสดงออกอย่างไร้อารมณ์ความรู้สึก รวมถึงความก้าวร้าว ก็เป็นสภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ปฏิบัติงานจึงควรทำความเข้าใจสภาวะทางจิตใจ ปฏิกิริยาทางร่างกาย และพฤติกรรมการแสดงออกที่เป็นผลจากความรุนแรง เพื่อจะได้วางแผนการดูแลผู้เสียหายอย่างระมัดระวัง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางจิตใจซ้ำ หรือมีการแสดงออกในลักษณะที่เหมือนเป็นการกล่าวโทษผู้เสียหาย ทั้งนี้ โดยคำนึงว่าสภาวะ และพฤติกรรมการแสดงออกที่เป็นผลจากการถูกกระทำรุนแรงอาจมีความแตกต่างกันไปในผู้เสียหายแต่ละคน
สารบัญ

แนวทางเบื้องต้นในการทำงานกับผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว สภาวะทางจิตใจ ปฏิกิริยาทั่วไปที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น สภาวะทางจิตใจ ปฏิกิริยาทั่วไปที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ผลกระทบของความรุนแรงต่อสมองของผู้เสียหาย สมองในขณะถูกกระทำความรุนแรง สภาวะทางสุขภาพจิตอื่นๆ การดูแลสุขภาพจิตใจในสภาวะฉุกเฉิน การฟัง เตรียมตัวก่อนการรับฟัง การรับฟัง การสะท้อนความรู้สึก Reflection of feelings การบอกจุดแข็งและข้อจำกัด เทคนิคการฟังอย่างง่าย ทบทวนหลักการรับฟัง การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงคืออะไร การประเมินความเสี่ยงในกรณีความรุนแรงในครอบครัว การประเมินความเสี่ยงในกรณีความรุนแรงในครอบครัว การระบุสถานการณ์ที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้เสียหาย การวางแผนความปลอดภัย การวางแผนเพื่อความปลอดภัย เครื่องมืออื่น ๆ ในการแสวงหาข้อมูลประกอบการวางแผนช่วยเหลือผู้เสียหาย การแสวงหาข้อเท็จจริง/การสืบค้นข้อเท็จจริง (Fact finding) การทำแผนผังครอบครัว และแผนผังนิเวศน์ ลำดับเหตุการณ์ในชีวิต สรุปแนวทางเบื้องต้นในการทำงานกับผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว