< กลับหน้าโมดูล

คอร์ส แนวทางเบื้องต้นในการทำงานกับผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว

โมดูลที่ 5 - เครื่องมืออื่น ๆ ในการแสวงหาข้อมูลประกอบการวางแผนช่วยเหลือผู้เสียหาย

บทเรียนที่ 4 - สรุปแนวทางเบื้องต้นในการทำงานกับผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว


สรุปแนวทางเบื้องต้นในการทำงานกับผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว(15)

แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติม UNFPA (2011). Managing Gender-based Violence Programmes in Emergencies. Online-course.


(15) UNC (2021). [University of North Carolina]. Do’s and Dont’s of Handling Domestic Violence Victims. [Translated with additional revisions].

UNFPA (2019). THE INTER-AGENCY MINIMUM STANDARDS for Gender-Based Violence in Emergencies Programming.

UNHCR (2020). Policy on a Victim-Centered Approach in UNHCR’s response to Sexual Misconduct.

UNHCR Division of International Protection Services (DIPS) (2008). Handbook for the Protection of Women and Girls. สืบค้นจาก https://www.unhcr.org/47cfa9fe2.html

WHO (2002). World Report on Violence and Health: Summary.

UN Women (2015). A Framework to underpin to prevent violence against women. สืบค้นจาก https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2015/PreventionFramework_unwomen_nov2015.pdf

NHS (2022). A self-help guide for survivors of rape and sexual assault. สืบค้นจาก https://www.thehavens.org.uk/media/Self-Help-Guide-for-Survivors-of-Sexual-Assault-v.2-March-2019.pdf

IASC (2015). How to support a survivor of gender-based violence when there is no GBV actor in your area - A STEP-BY-STEP POCKET GUIDE FOR HUMANITARIAN. สืบค้นจาก https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/GBV_UserGuide_021618.pdf

Interagency Standing Committee (2017). Interagency gender-based violence case management guidelines. Geneva:IASC. P.44. สืบค้นจาก https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2017/04/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017_Low-Res.pdf

ภาพประกอบบทเรียน ภาพประกอบบทเรียน ภาพประกอบบทเรียน


ยินดีด้วย คุณจบโมดูล 5: เครื่องมืออื่น ๆ ในการแสวงหาข้อมูลประกอบการวางแผนช่วยเหลือผู้เสียหาย แล้ว โมดูลนี้เป็นโมดูลสุดท้ายของคอร์สนี้

กลับหน้าหลัก


สารบัญ

แนวทางเบื้องต้นในการทำงานกับผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว สภาวะทางจิตใจ ปฏิกิริยาทั่วไปที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น สภาวะทางจิตใจ ปฏิกิริยาทั่วไปที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ผลกระทบของความรุนแรงต่อสมองของผู้เสียหาย สมองในขณะถูกกระทำความรุนแรง สภาวะทางสุขภาพจิตอื่นๆ การดูแลสุขภาพจิตใจในสภาวะฉุกเฉิน การฟัง เตรียมตัวก่อนการรับฟัง การรับฟัง การสะท้อนความรู้สึก Reflection of feelings การบอกจุดแข็งและข้อจำกัด เทคนิคการฟังอย่างง่าย ทบทวนหลักการรับฟัง การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงคืออะไร การประเมินความเสี่ยงในกรณีความรุนแรงในครอบครัว การประเมินความเสี่ยงในกรณีความรุนแรงในครอบครัว การระบุสถานการณ์ที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้เสียหาย การวางแผนความปลอดภัย การวางแผนเพื่อความปลอดภัย เครื่องมืออื่น ๆ ในการแสวงหาข้อมูลประกอบการวางแผนช่วยเหลือผู้เสียหาย การแสวงหาข้อเท็จจริง/การสืบค้นข้อเท็จจริง (Fact finding) การทำแผนผังครอบครัว และแผนผังนิเวศน์ ลำดับเหตุการณ์ในชีวิต สรุปแนวทางเบื้องต้นในการทำงานกับผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว