< กลับหน้าโมดูล

คอร์ส แนวทางเบื้องต้นในการทำงานกับผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว

โมดูลที่ 3 - การประเมินความเสี่ยง

บทเรียนที่ 1 - การประเมินความเสี่ยงคืออะไร


การประเมินความเสี่ยงคืออะไร

การประเมินความเสี่ยง(10) (Risk Assessment) หมายถึงการสำรวจและประเมินข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าผู้ใช้บริการเช่น ผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ หรือบุคคลในครอบครัว อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากความรุนแรงหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะส่งผลต่อการวางแผนการทำงาน ว่าผู้เสียหายควรได้รับบริการอย่างเร่งด่วนโดยทีมสหวิชาชีพตามกฎหมาย หรือยังสามารถรอได้โดยมีการเฝ้าระวังในชุมชน เป็นต้น ซึ่งสามารถประเมินจากปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว หรืออาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกในครอบครัว หรือในพฤติกรรมส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และประเมินว่าความเสี่ยงดังกล่าวมีผลอย่างไรต่อผู้ใช้บริการ

ในการกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงซ้ำและความเสี่ยงใหม่ เพื่อนำไปสู่การวางแผนป้องกัน การเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการทำร้ายผู้ใช้บริการซ้ำ อาจพิจารณาถึงสาระสำคัญในพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบในการป้องกันปัญหาได้ เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 เป็นต้น (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฏหมายต่างๆ ได้ในบทเรียนที่ 5)

ในการประเมินความเสี่ยง สามารถแบ่งได้เป็นการประเมินความเสี่ยงของความรุนแรงทางกาย จิตใจ เพศ และการละเลยทอดทิ้ง และการประเมินความเสี่ยงผ่านมุมมองเฉพาะของกรณีความรุนแรงในครอบครัว

การประเมินความเสี่ยงความรุนแรงทางกายภาพ​ ความรุนแรงต่อจิตใจ ความรุนแรงทางเพศ และการละเลยทอดทิ้งหรือการใช้อำนาจเหนือในรูปแบบอื่น ๆ สามารถทำได้ดังภาพ


(10) เรียบเรียงจากเนื้อหาการอบรม “การจัดการรายกรณีปัญหาความรุนแรงบนฐานเพศ”. โสภา อ่อนโอภาส วิทยากร. ปี 2564.

ภาพประกอบบทเรียนสารบัญ

แนวทางเบื้องต้นในการทำงานกับผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว สภาวะทางจิตใจ ปฏิกิริยาทั่วไปที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น สภาวะทางจิตใจ ปฏิกิริยาทั่วไปที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ผลกระทบของความรุนแรงต่อสมองของผู้เสียหาย สมองในขณะถูกกระทำความรุนแรง สภาวะทางสุขภาพจิตอื่นๆ การดูแลสุขภาพจิตใจในสภาวะฉุกเฉิน การฟัง เตรียมตัวก่อนการรับฟัง การรับฟัง การสะท้อนความรู้สึก Reflection of feelings การบอกจุดแข็งและข้อจำกัด เทคนิคการฟังอย่างง่าย ทบทวนหลักการรับฟัง การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงคืออะไร การประเมินความเสี่ยงในกรณีความรุนแรงในครอบครัว การประเมินความเสี่ยงในกรณีความรุนแรงในครอบครัว การระบุสถานการณ์ที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้เสียหาย การวางแผนความปลอดภัย การวางแผนเพื่อความปลอดภัย เครื่องมืออื่น ๆ ในการแสวงหาข้อมูลประกอบการวางแผนช่วยเหลือผู้เสียหาย การแสวงหาข้อเท็จจริง/การสืบค้นข้อเท็จจริง (Fact finding) การทำแผนผังครอบครัว และแผนผังนิเวศน์ ลำดับเหตุการณ์ในชีวิต สรุปแนวทางเบื้องต้นในการทำงานกับผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว