< กลับหน้าโมดูล

คอร์ส แนวทางเบื้องต้นในการทำงานกับผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว

โมดูลที่ 5 - เครื่องมืออื่น ๆ ในการแสวงหาข้อมูลประกอบการวางแผนช่วยเหลือผู้เสียหาย

บทเรียนที่ 1 - การแสวงหาข้อเท็จจริง/การสืบค้นข้อเท็จจริง (Fact finding)


การแสวงหาข้อเท็จจริง/การสืบค้นข้อเท็จจริง (Fact finding)(12)

ในช่วงแรกของการทำงานกับผู้เสียหาย มีเป้าหมายเพื่อค้นหาข้อมูลประกอบเพื่อประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัย และนำข้อเท็จจริงมาใช้ในการวางแผนให้ความช่วยเหลือและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เสียหายอย่างเหมาะสมในขั้นต่อไป

การแสวงหาข้อเท็จจริงมุ่งเน้นข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของปัญหา รายละเอียดของปัญหาในเชิงกายภาพ จิตใจ อารมณ์ ความสัมพันธ์ในครอบครัว และปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหาทั้งภายในและภายนอก โดยใช้ทักษะต่างๆ ที่เหมาะสมในการเข้าถึงข้อเท็จจริง เช่น การเยี่ยมบ้าน การสังเกต การพูดคุยกับผู้ประกอบวิชาชีพสาขาต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหา

เทคนิควิธีการในการแสวงหาข้อมูล

  • ลดและระวังการถามซ้ำ
  • เน้นให้ผู้เสียหายเล่าเรื่องมากกว่าการถาม-ตอบ
  • ไม่เร่งเร้า ไม่กดดัน
  • ไม่คาดหวัง ไม่ตัดสินข้อมูลที่ได้รับ รับฟังโดยปราศจากอคติ

ประเด็นที่ควรแสวงหาข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผน ตัวอย่างดังภาพ


(12) โสภา อ่อนโอภาส & นุชนาฎ ยูฮันเงาะ (2564). เครื่องมือในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

ภาพประกอบบทเรียนสารบัญ

แนวทางเบื้องต้นในการทำงานกับผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว สภาวะทางจิตใจ ปฏิกิริยาทั่วไปที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น สภาวะทางจิตใจ ปฏิกิริยาทั่วไปที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ผลกระทบของความรุนแรงต่อสมองของผู้เสียหาย สมองในขณะถูกกระทำความรุนแรง สภาวะทางสุขภาพจิตอื่นๆ การดูแลสุขภาพจิตใจในสภาวะฉุกเฉิน การฟัง เตรียมตัวก่อนการรับฟัง การรับฟัง การสะท้อนความรู้สึก Reflection of feelings การบอกจุดแข็งและข้อจำกัด เทคนิคการฟังอย่างง่าย ทบทวนหลักการรับฟัง การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงคืออะไร การประเมินความเสี่ยงในกรณีความรุนแรงในครอบครัว การประเมินความเสี่ยงในกรณีความรุนแรงในครอบครัว การระบุสถานการณ์ที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้เสียหาย การวางแผนความปลอดภัย การวางแผนเพื่อความปลอดภัย เครื่องมืออื่น ๆ ในการแสวงหาข้อมูลประกอบการวางแผนช่วยเหลือผู้เสียหาย การแสวงหาข้อเท็จจริง/การสืบค้นข้อเท็จจริง (Fact finding) การทำแผนผังครอบครัว และแผนผังนิเวศน์ ลำดับเหตุการณ์ในชีวิต สรุปแนวทางเบื้องต้นในการทำงานกับผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว